BOZP

Nabízíme Vám zajištění služeb v oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v souladu s platnou legislativou. V oblasti BOZP jsme pro Vás připraveni zajistit následující:

  • Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s případným návrhem opatření k odstranění nedostatků.
  • Periodické prohlídky pracovišť dle ustanovení Zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad.
  • Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení.
  • Školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP, provádění vstupních školení zaměstnanců, odborná školení zaměstnanců, pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení.
  • Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.
  • Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů, apod. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům.
  • Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací. 
  • Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti (více viz. Technická zařízení).
  • Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech. 
  • Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách.

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.

Pro vytvoření konkrétní cenové nabídky nás prosím neváhejte kontaktovat.