Požární ochrana

Ve smyslu zákona č. 67/2001 Sb., úplného znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen zákon PO) a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti (dále jen vyhl. MV), projednání podmínek plnění kritérií požární ochrany se zástupcem organizace, které je nutné zpracovat, vést a provádět.

Zabezpečení plnění povinností právnickou osobou dle zákona č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 5, § 6, § 13, § 15, §16, § 16a, § 17, § 18, § 19 a dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a dle souvisejících příslušných vyhlášek a technických norem.

Zabezpečení plnění povinností osobou odborně způsobilou dle § 40 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

V souladu s § 40 vyhl. MV zpracovat a vést tuto dokumentaci:

 • Dokumentaci o začlenění do kategorií činností se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 15 odst.1 zákona PO, § 15 a § 27 odst. 1 písm. a) vyhl. MV.
 • Dokumentaci o stanovení organizace zabezpečení požární ochrany dle § 15 odst. 1 zákona PO, § 27 odst. 1 písm. c) a § 30 vyhl. MV.
 • Požární řád dle § 15 odst. 1 zákona PO, § 27 odst. 1 písm. d) a § 31 vyhl. MV.
 • Požární poplachové směrnice dle § 15 odst. 1 zákona PO, § 27 odst. 1 písm. e) a § 32 vyhl. MV.
 • Požární evakuační plán – grafická a textová část dle § 15 odst. 1 zákona o PO, § 27 odst. 1 písm f) a § 33 vyhl. MV (pro jednotlivé pokoje s ubytovací kapacitou a podlaží objektu).
 1. Grafické značení únikových a východů včetně osazení klíčů od únikových východů.
 2. V období nejméně 1 x 1 rok provádět nácvik evakuace osob a materiálu ve smyslu zpracovaných evakuačních plánů.
 • Dokumentaci zdolávání požáru dle § 15 odst. 1 zákona PO, § 27 odst. 1 písm. g) a § 34 vyhl. MV (operativní kartu – textovou a grafickou část).
 • Tematická plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany dle § 15 odst. 1 zákona PO, § 27 odst. 1 písm. j) a § 23 a § 24 vyhl. MV.
 • Dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany dle § 15 odst. 1 zákona o PO, § 27 odst. 1 a § 36 vyhl. MV.
 • Požární knihu dle § 5 odst. 1 písm. e) a § 15 odst. 1 zákona o PO, §§ 12 a 13, § 27 odst. 1 písm. k) a § 37 vyhl. MV.
 • Dokumentaci o činnosti a akceschopnosti preventivní požární hlídky dle § 15 odst. 1 zákona PO, § 27 odst. 1 písm. l) a § 31 vyhl. MV.
 • Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů k požární bezpečnosti výrobků nebo činností dle § 5 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 1 zákona PO a § 38 a § 39vyhl. MV.
 • Požárně bezpečnostní zařízení a hasící přístroje – zajištění a provoz dle § 5 zákona PO a §§ 3, 5, 6, 8, 9, 10 vyhl. MV.
 1. Hasící přístroje dle § 5 odst. 1 písm. a) , b), d) zákona PO, §§ 3, 9, 10 vyhl. MV.
 2. Zařízení pro zásobování požární vodou § 5 odst. 1 a), b), d) zákona PO a §§ 5, 6, 7 vyhl. MV.
 • Dokumentace o požárech dle § 5 odst. 1 písm. h) zákona PO a § 3 vyhl. MV.
 • Zabezpečit provádění fyzických kontrol objektů, pracovišť a provozů dle §§ 5, 6 a § 31 odst. 1 písm. a) zákona PO.
 1. Udržovat přístupné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, volný přístup k únikovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům elektrické energie a k ručnímu ovládání bezpečnostních zařízení dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona PO.
 2. Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostnímu značkami, příkazy, zákazy a pokyny k PO, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona PO.

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.

Pro vytvoření konkrétní cenové nabídky nás prosím neváhejte kontaktovat.